Obecné zastupiteľstvo v Starej Lehote na svojom zasadnutí konanom dňa 23.07.2021 schválilo uznesením č. 17/2021 ustanovenie podrobností o podmienkach účasti, spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Stará Lehota a náležitosti prihlášky nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo v Starej Lehote podľa § 18 ods. 1 a § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :

1. Vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Stará Lehota na deň 08.10.2021

2. Ustanovuje:

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

a)  Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, lepšie vysokoškolské vzdelanie.

d)  Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Stará Lehota zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej:

„Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 24.09.2021 do 12.00 hod. (musí byť prezentačná pečiatka podateľne OcÚ) na adresu: Obec Stará Lehota, 916 36 Stará Lehota 35. V prípade osobného doručenia obálku odovzdá do podateľne OcÚ.

Uložiť
Predvoľby používateľa cookies
Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak používanie súborov cookie odmietnete, nemusia tieto webové stránky fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Ďalšie informácie
Cookies
Nevyhnutné cookies
Prijať
Odmietnuť
Our website is protected by DMC Firewall!