GDPR
WEB a COOKIES


Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené z dôvodu využitia služieb tretích strán :(google.com)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

 

Naše zásady GDPR

 Vážený občan,

                   Dňa 25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov,  preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                   Obec Stará Lehota, Stará Lehota č. 35, 916 35 Modrová,  IČO: 00311995 v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely, poväčšine  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Radi by sme vás informovali o spôsobe akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, o vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov. Pri oboznamovaní sa s informáciou podľa § 19 zákona o ochrane osobných údajov sa môžete stretnúť s pojmami, ktoré sú zadefinované nasledovne:

Základné pojmy

 • Adresa -súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria: názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, pripadne názov časti obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu.
 • Aktívum - akákoľvek hodnota vo vlastníctve organizácie.
 • Biometrický údaj - osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľné určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny.
 • Blokovanie osobných údajov - dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktorá sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej zákonom.
 • Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
 • Dostupnosť - schopnosť byť dostupný a použiteľný na požiadanie autorizovanej entity
 • Dôvernosť - vlastnosť, na základe ktorej informácie nie sú sprístupňované a odhaľované neautorizovaným osobám, entitám ani procesom.
 • Incident informačnej bezpečnosti - jedno alebo viaceré neočakávané udalosti informačnej bezpečnosti, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť kompromitácie aktivít prevádzkovateľa a ohrozenia informačnej bezpečnosti.
 • Informačné bezpečnosť - zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácii; navyše sa môže týkať aj ďalších vlastnosti, akými sú autentickosť, sledovateľnosť, nemožnosť poprieť zodpovednosť a spoľahlivosť.
 • Informačný systém pre spracovanie osobných údajov - informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný, na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém"); informačným systémom sa na účely Zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracovávané alebo pripravené na spracovávanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.
  Viac v prílohe
Uložiť
Predvoľby používateľa cookies
Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak používanie súborov cookie odmietnete, nemusia tieto webové stránky fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Ďalšie informácie
Cookies
Nevyhnutné cookies
Prijať
Odmietnuť