Obec Stará Lehota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na predaj nehnuteľností – pozemok parc. reg.  „E"   č. 1522/5 a pozemok parc. reg.  „E"   č. 1523/1 v k.ú. Stará Lehota v časti Klenkov vrch v obci Stará Lehota na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!